Home

Naturvårdsverket förorenade massor

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark anger en nivå som ger skydd mot hälso- och miljöeffekter vid flertalet förorenade områden i Sverige, dock inte samtliga. För fall där våra generella riktvärden inte är lämpliga att använda (det vill säga då förutsättningarna på platsen avviker från antagandena i modellen) kan du ta fram platsspecifika riktvärden Länkar till information om förorenad mark/områden. Förorenade områden - samlad information - Naturvårdsverket Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt

Om det inte är säkert att massorna kommer att användas eller om användningen inte kan förutses annat än på lång sikt - räknas de däremot som avfall. Vägledningen. Hantering av massor i infrastrukturprojekt (pdf, 215 kB) Handboken. Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1 Naturvårdsverket har utvecklat en modell för att ta fram rikt-värden för förorenad mark. I denna rapport beskrivs modellens upp-byggnad samt den metodik och de data som används för att beräkna Naturvårdsverkets generella riktvärden. Till riktvärdesmodellen hör ett beräkningsprogram i Excel för riktvärden för förorenad mark. Meto

Förorenade områden, riktvärden för förorenad mark

svenska avfallsanläggningar som hanterar stora mängder förorenade massor varje år. Re-sultat från projektet kan sedan användas som underlag för revideringar av gällande be-stämmelser och/eller vägledningar för hantering av förorenade massor i samarbete med Naturvårdsverket. Uppdraget har i sin helhet genomförts av SGI Rapporten beskriver vår riktvärdesmodell samt våra generella riktvärden för förorenad mark. ISBN 978-91-620-5976-7 Begreppen förorenade massor och förorenade områden kan lätt blandas ihop och skillnaden kan vara hårfin men även vitt skild. Naturvårdsverket anser att massor som uppkommer vid sanering av ett förorenat område ska betraktas som avfall och bedömas enligt 15 kap miljöbalken (Avfall och producentansvar) och inte enligt 10 ka

Naturvårdsverket har publicerat vägledning för återvinning av avfall i anläggningsarbeten i form av en handbok (som kommer att revideras). Den beskriver när föroreningsinnehållet är så lågt att avfall som återvinns för anläggningsändamål inte ska omfattas av miljöprövningsförordningens krav på anmälan (se Schaktmassor som är avfall ) Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark anger den föroreningshalt under vilken risken för negativa effekter på människor, miljö eller naturresurser normalt är acceptabel i efterbehandlingssammanhang Samhället hanterar stora volymer avfall i form av schaktmassor, såväl icke förorenade som förorenade massor. Lagstiftningen som reglerar detta är komplicerad. Vi har tagit fram några verktyg som underlättar tillsynsmyndigheternas arbete.Vi hoppas de kan bidra till en ökad samsyn kring aktuella frågor samt ökad operativ tillsyn Naturvårdsverket och Boverket har tagit fram en gemensam rapport Förorenade områden i fysisk planering (NV rapport 5608/2006), i avsikt att informera om frågor rörande förorenade områden och fördelar med att samordna processerna för efterbehandling av mark enligt miljöbalken och fysisk planering enligt PBL

än 1 år om massorna ska deponeras eller 3 år om massorna ska återvinnas eller behandlas. Jämför verksamhetskod 90.40. 2. Om det finns ett anläggningsändamål och risken att användningen kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten bedömts som mindre än ringa. Jämför verksamhetskod 90.140 Anmälan till kommunen krävs vid användning på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa (Verksamhetskod 90.141). I Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten ges vägledning om när föroreningsrisken är så låg att det inte krävs någon prövning (anmälan till kommunen), se Schaktmassor som inte. Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, känslig markanvändning (KM), inte heller att massor med högre föroreningsinnehåll än KM flyttas runt inom ett område som efterbehandlas. I vissa vägledande domarna anges Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark mindre känslig markanvändnin Avfall Sverige gav 2007 ut rapporten Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor (Avfall Sverige 2007) som innehöll rekommendationer för när förorenade massor skulle klassificeras som farligt avfall. Sedan 2007 har dock en rad nya lagar och regler tillkommit i Sverige och EU som påverkar bedömningen av farligt avfall Naturvårdsverket har för avsikt att tillvarata och förmedla erfarenheter från projekt rörande efter-behandling av förorenad mark som genomförts med statliga medel. Naturvårdsverket har givit Sta-tens geotekniska institut, SGI, i uppdrag att påbörja en sådan redovisning av erfarenheter

Förorenade områden - samlad information - Naturvårdsverket

 1. Linneberga, behandling av förorenade massor. Anläggningsinformation; Verksamhet enligt PRTR 5.(a) Anläggningar för återvinning eller bortskaffande av farligt avfall Adress: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Telefon: 010-698 10 00.
 2. Vem gör vad - förorenade områden Arbetet med förorenade områden är en stor fråga som involverar många. Det är Naturvårdsverket som ansvarar för att samordna, prioritera och följa upp arbetet på nationell nivå
 3. I rapporten presenteras metodiken för att bedöma om förorenade massor är farligt avfall, det vill säga innehåller farliga ämnen i så höga koncentrationer att ämnena har farliga egenskaper. Metodiken utgår ifrån de femton farliga egenskaper som anges i lagstiftningen (benämnda HP1 till HP15)
 4. ska behovet av jungfruligt material, men det är viktigt att detta inte medför att föroreningar sprids och att massor hamnar på platser som inte är ämnade för ändamålet
 5. Marksanering och jordrening, efterbehandling av förorenad mark, innebär att med olika behandlingsåtgärder göra förorenad mark användbar för exempelvis bostadsändamål.Marksanering är ett för Sverige relativt nytt begrepp, till och med en helt ny bransch. I Sverige var cirka 500 personer sysselsatta med marksanering år 2007. Under 2007 framträdde branschen i Sverige alltmer som en.
 6. Naturvårdsverkets viktigaste stöd och föreskrifter om deponering (NFS 2004:10) av avfall; Naturvårdsverkets handbok om Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 2010:1; Naturvårdsverkets rapport 5976 om generella riktvärden för förorenad mark; Avfall Sveriges bedömningsgrunder för förorenade massor (2007:01
 7. FÖRORENADE MASSOR Enligt Naturvårdsverket och Avfall Sverige är det skynda långsamt som gäller när det handlar om att ändra klassificering av förorenade massor. I förslaget till ny avfallsförordning (Ds 2009:37) finns inte längre hänvisningen till ämnes-och preparatdirektivet, eller listan med gränsvärden, kvar

Hantering av massor i infrastrukturprojekt - Naturvårdsverket

Ett exempel är massa- och pappersindustri där 60 objekt bedömts ligga i riskklass 1, 88 i riskklass 2, 62 i riskklass 3 och 24 i riskklass 4. Mer information. Beskrivning av branschindelningen finns på sidan - Förorenade områden, urval av branscher; Läget i landet beskrivs på sidan - De flesta förorenade områden är känd Naturvårdsverket har tagit fram den nationella planen för att se till att avhjälpandeåtgärder vidtas i de mest prioriterade, förorenade områdena i landet. Den utgör Naturvårdsverkets utgångspunkt vid den nationella prövningen av länsstyrelsernas ansökningar om statligt åtgärdsbidrag, och den är vägledande för länsstyrelserna som ansöker om åtgärdsbidrag Förorenade massor som uppkommer i andra projekt utanför Förbifart Stockholm får inte läggas upp inom projektet. 2.2 Lagring av massor Tillfällig lagring kan ske antingen av massor som uppkommit i egen verksamhet och som lagras inom verksamhetsområdet där de uppkommit eller under omlastning för vidare transport (dock maximalt en vecka)

(deponiernas) krav på förorenade massor regleras av NFS 2004:10, Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. Trots detta används KM och MKM ibland som mått för deponiernas prissättning Massorna kan exempelvis ha uppkommit genom rivning och markarbeten såsom ledningsdragningar, schaktning för gång- och cykelvägar, dikesrensningar eller muddring. Om du vill återanvända massor på ett annat ställe än där de uppkom och massorna är förorenade i mer eller mindre grad, behöver det anmälas till miljökontoret behandlingsanläggning: anläggning som behandlar förorenade massor, t.ex. kompostering, jordtvätt eller termisk behandling. branschlistan: med benämningen branschlistan avses Naturvårdsverkets branschlista består av olika typer av verksamheter som är indelade i branscher utifrån miljö- och hälsorisk Men Trafikverket följde alltså inte Naturvårdsverkets riktlinjer vid bedömningen av massorna. De nämns visserligen i rapporten, men riktvärden för olika ändamål blandas samman. Trafikverkets urval görs utifrån de mer generösa generella riktvärden som ska användas vid sanering av förorenad mark Om massorna inte är jungfruliga ska renheten på massorna säkerställas genom provtagning. Återfyllnad får endast ske med rena massor. (Vad som avses med rena massor definieras i bedömningen.) Med begreppet rena massor avses i detta fall massor där det inte finns någon misstanke om att massorna kan vara förorenade

Förorenade massor Asfalt Vägsalt Snö Skogsprodukter Primär och sekundär zon Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) bör upplag vara starkt reglerade av antingen förbud eller tillståndsplikt i både primär och sekundär zon. För att få tillstånd fö Att hantera förorenade massor fel innebär risk för både påverkan på miljön och människors hälsa liksom att projekt kan bli dyrare. Därför är det viktigt att veta massornas ursprung och innehåll samt att de hanteras rätt genom alla led från beställare via entreprenör till slutlig mottagare för att undvika att föroreningar sprids Innan du lämnar förorenade massor till Atleverket så vill vi ha ett provtagningsprotokoll för bedömning om massorna kan tas emot. Som bedömningsunderlag av föroreningshalter används RVF:s acceptanskriterier samt Naturvårdsverkets värden för bedömning av föroreningar i mark. Atleverket tar även tillfälligt emot förorenade akutjordar

Klimat. Naturvårdsverket ser över regler om uppläggning av naturliga massor. Publicerad: 20 April 2018, 07:52 Tillståndsplikten för uppläggning av icke förorenade massor ökar kostnaden kraftigt för satsningen på höghastighetståg HANTERING AV FÖRORENADE MASSOR Tillståndsanskan Malmporten bilaga 2o . Uppdragsnr: 10198698 Malmporten Daterad: 2015-10-12 Plan fr hantering frorenade massor oreningsnivåer av PCB i dessa massor motsvarar klass 5 enligt Naturvårdsverkets be-dmningsgrunder fr kust och hav, och för TBT är halterna hgre än 100 µg/kg ts (WSP

Riktvärden för förorenad mark - Naturvårdsverket

Schaktmassor som inte är avfall - SG

Huvudstudien genomfördes under 2016-2018. Den visar att åtgärdsbehov föreligger och det förordade åtgärdsalternativet innebär att totalt cirka 18 000 kubikmeter förorenade massor behöver schaktas varav cirka 30 procent beräknas kunna återläggas. Objektet har beviljat bidrag av Naturvårdsverket för åtgärder under 2020-2021 Risk för förorenade massor? Naturvårdsverket har i sin vägledning NV Handbok 2010:1 tagit fram tre prövningsnivåer för bedömning av vilka försiktighetsmått som krävs vid återvinning av avfall i anläggningar. Mer än ringa föroreningsrisk. Åtgärden ska ha tillstånd från Länstyrelsen Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till allmänna regler för vissa verksamheter (där massor för anläggningsändamål ingår) och vi vill passa på att informera er om detta förslag i god tid. Om eller när förslaget träder ikraft är än så länge inte klart, eftersom förslaget bereds av regeringskansliet

Grundläggande karaktärisering för avfall till deponi samt massor för konstruktion Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) 4 § Grundläggande karakterisering skall utföras av avfallsproducenten Trans.nr: 5 § Gäller alla avfall till deponi 1. Avfallsproducent1: Kontaktperson Telefon E-post Faktureringsadress Postnr Or I Naturvårdsverkets handböcker Återvinning av avfall i anläggningsarbeten (Handbok 2010:1) och Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning (Rapport 5976) finns mer information om vilka regler som gäller. Det finns också vägledningar för bedömning av förorenade massor och återan-vändning av annat. Platsspecifika riktvärden vid riskbedömning av förorenade områden Hur tillämpa Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för förorenade områden platsspecifikt i praktiken? Avsändare och Returadress: Studia AB, Box 550, 101 30 Stockholm www.studia.se Studia AB Box 550 101 30 Stockholm Telefon: 08-650 09 29 E-post: info@studia.s drygt 83 000 lokalt förorenade områden i Sverige, varav 79 000 är identifie-rade (2006). Av dessa är cirka 13 000 riskklassade enligt Naturvårdsverkets inventeringsmetodik. Ett förorenat område är ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sedi-ment som är så förorenat att halterna påtagligt överskrider lokal/regional. Hantering av förorenade massor Flera av våra efterbehandlingsanläggningar har omfattande tillstånd med möjlighet att ta emot många olika typer av förorenade massor. Vi hjälper dig att ta hand om förorenade schaktmassor, restprodukter och annat farligt avfall

KM, MKM, MRR, IFA, FA etc

Naturvårdsverket arbetar för att förebygga avfall. Förutom att ta fram regler och vägledning inom avfallsområdet ska Naturvårdsverket bevaka att avfallshanteringen är miljömässigt godtagbar, effektiv för samhället och enkel för konsumenterna Det betyder sannolikt att Timrå kommun kommer att söka ett tilläggsanslag från Naturvårdsverket för att finansiera den fördyring av arbetena som en borttransport av förorenade massor innebär Blankett för deklaration av massor. 6. Kan massorna vara förorenade? Före arbetet påbörjas ska en bedömning ha gjorts om det finns risk för att föroreningar påträffats. Kommer massorna från en fastighet där saneringsarbeten pågår eller har genomförts? Eller kan fastigheten ha fyllts ut med förorenade massor? NEJ* J. A*

Inriktning för tillsynen av förorenade områden Bakgrund Miljösamverkan har ett uppdrag att ta fram en strategi för tillsyn av förorenade områden på kort och lång sikt. En nämndriktlinje ska tas fram. Åtgärder för Miljösamverkans arbete med rödfyr ska ingå i riktlinjen mark och hantering av misstänkt förorenade schaktmassor till kommunen. Provtagning av sådana massor sker i mycket liten omfattning. Miljökontoret mottar endast ett fåtal anmälningar, vilket kan innebära att massor som kan vara förorenade hanteras utan kontroll och föroreningar riskerar att spridas inom kommunen föroreningsgrad och massor kommer i stort delas upp enligt följande: 1. Fabriksområdet (måttligt förorenad fyllning under fd fabriksbyggnaden) 2. Utfyllnadsområdet (förorenade schaktmassor och industriavfall, lokalt med spaltläder) 3. Skogs-/ängsmassor (finkornig jord med låga - måttliga föroreningshalter) 4 Naturvårdsverket ska ta fram en årlig åtgärdsplan för sitt arbete med myndighetens förorenade områden. Åtgärdsplanen ska bl.a. innehålla en beskrivning av prioriteringar och utgå utifrån den vägledning som utarbetats inom ramen för regeringsuppdraget om Vägledning och samverkan för hantering av statens förorenade områden (NV rapport 6888) Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Ett område kan ha blivit förorenat av olika typer av miljöfarliga verksamheter såsom industrier, deponier eller olyckor. Föroreningar kan finnas i mark, grund- och ytvatten och i byggnader eller i anläggningar

Hantering av massor - Miljösamverkan Sverig

Linneberga, behandling av förorenade massor Verksamhet enligt PRTR 5.(a) Anläggningar för återvinning eller bortskaffande av farligt avfall Verksamhet enligt MPF 90.435-i Andra verksamheter med återvinning eller bortsskaffande Län Kronobergs län Kommun Uppvidinge Vattendistrikt Södra Östersjön Organisation Marksanering Sydost AB Organisationsnummer 556670-8383 Fastighetsbeteckning. Vid osäkerhet om massorna är förorenade bör dock alltid provtagning ske. Tar du emot massor ska du försäkra dig om att ovanstående frågor är utredda. Sidan senast uppdaterad: 2020-07-03 Webbredaktör: Lena Johansso Ett förorenat område är en plats som blivit förorenad av utsläpp, Naturvårdsverket har tagit fram nationella riktvärden för mark som används för att upatta hur stor en förorening är och vilka risker den kan innebära. Den ska också innehålla uppgifter om vart förorenade massor transporterats och omhändertagits

Förorenade områden - PBL kunskapsbanken - Boverke

5 Naturvårdsverket. (2019). Vägledning om att riskbedöma och åtgärda PFAS föroreningar inom förorenade områden, Rapport 6871. Jordtvätt är ett sätt att behandla förorenade massor. Praktiska erfarenheter från jordtvätt av PFAS-förorenad jord visar att den reningsgrad som kan uppnås ä Är massorna så förorenade att de inte kan användas till något så kommer de att utgöra ett avfall. Oftast krävs tillstånd för att få lägga upp jord-, sten-, eller bergmassor. I andra fall kan det krävas en anmälan. Det är viktigt att skilja på det som kallas inerta massor och icke inerta massor Om massorna klassas som över MRR, dvs. då avfallsmassornas på ett sätt kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa så krävs en anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till Miljökontoret

lagstiftning. Återanvändning av lätt förorenade massor är idag komplicerat och det verkar i nuläget finnas ett behov av att öka återanvändningen i de tre städerna. Behovet kommer högst sannolikt att öka i framtiden. Det finns möjligheter för att öka återanvändning av massor i samhällsplaneringen, framför allt i detaljplanen Muddring eller grävning i vatten regleras av bestämmelserna i miljöbalken (11 kap 3 § miljöbalken).Vill du fylla/placera ut material i vattnet för att bygga något till exempel pir, hamn, vägbank, ny mark, erosionsskydd regleras detta också av 11 kap miljöbalken.Detta gäller oavsett varifrån du har fått/tagit utfyllnadsmaterialet Naturvårdsverket har tagit fram en lista på 100 platser i Sverige som kan vara drabbade. Så fungerar metoden för sanering av PFOS-förorenade områden Det förorenade jordmaterialet grävs upp och renas från PFOS i Svevias jordtvätt Massor uppkommer i samband med till exempel rivning, schaktning eller sanering. För att få återvinna massor ska det finnas ett uttalat syfte eller anläggningsändamål. Det kan vara ett vägbygge, en bullervall eller utfyllnad inför byggnation

Schaktmassor som är avfall - SG

Det f.d. BT Kemi-området i Teckomatorp är ett av länets mest prioriterade förorenade områden och Naturvårdsverket beslutade 2004 att införa BT Kemi i åtgärdsramen för Länsstyrelsen i Skåne län. Svalövs kommun är huvudman för utredningar och åtgärder Naturvårdsverkets miljöarbete Sveriges miljömål styr vårt miljöarbete. Miljömålen har beslutats av Sveriges riksdag. Det övergripande målet är att lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser 3 MIFO betyder Metodik för Inventering av Förorenade Områden och är ett arbetssätt som tagits fram av Naturvårdsverket och används för att riskklassa områden som kan vara förorenade. Metodiken finns beskriven i rapport 4918 och går att beställa eller ladda ner på www.naturvardsverket.se. Riskklassningen är en form av enke Förorenade områden Förorenade områden ska efterbehandlas för att minska risken att människor eller miljö skadas. Därför undersöks och åtgärdas sådana områden, ett arbete som samordnas av Naturvårdsverket Ett identifierat potentiellt förorenat område, behöver inte vara förorenat i praktiken eller komma att kräva efterbehandlingsåtgärder. Tillsammans med länsstyrelserna har Naturvårdsverket tagit fram en lista över branscher som ska prioriteras vid inventering av områden

Unik metod renar förorenad mark i Teckomatorp - Tyréns

Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor

 1. Naturvårdsverkets förslag skapar förutsättningar för förorenaren att betala för sina föroreningar Naturvårdsverket har tagit fram två förslag som bidrar till att öka takten i efterbehandlingsarbetet genom att förbättra förutsättningarna för att det ska finnas tillgängliga medel för efterbehandling av förorenade områden
 2. Naturvårdsverket har gett ut riktlinjer för när användningen av jord- och schaktmassor kräver anmälan eller tillstånd. Föroreningsnivån i massorna avgör om det finns krav på anmälan eller tillstånd för att använda dessa
 3. Avfall Sverige har uppdaterat sina bedömningsgrunder för klassificering av förorenade massor som farligt avfall. I en ny rapport redovisas kortfattat relevant lagstiftning samt en metodik för att bedöma om de förorenade massor är farligt avfall
 4. Förorenade massor - ett informtionsprojekt Miljösamverkan Sydost, 2015 Målet för detta projekt är att höja kompetensen om förorenade massor hos handläggare samt hos kommunala bolag/förvaltningar som hanterar dessa massor. Ur projketbeskrivningen: Hur kan vi tillsammans i våra län jobba med schaktmassor som är förorenade
 5. Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Länsstyrelsen samordnar länets arbete med förorenade områden, och stödjer till exempel kommunen i tillsynsarbetet
 6. nade massor, Utveckling 02:09, vilken innehål-ler vissa gränsvärden. Vidare finns riktlinjer från Naturvårdsverket, t ex riktvärden för för-orenad mark vid Mindre Känslig Markanvänd-ning, MKM. Generellt gäller att tillstånd och anmälan krävs för hantering och transport av alla typer av förorenade jordar. Bevaknin

Linneberga, behandling av förorenade massor

 1. Hantering av förorenade massor eller jord. Om markundersökningen och bedömningen visar att marken är så förorenad att massorna inte kan återanvändas är den vanligaste åtgärden att gräva upp de förorenade massorna och transportera dessa till en godkänd mottagningsanläggning med en godkänd transportör
 2. Totalt har 52 000 ton förorenade massor ersatts med nya massor och området är nu ofarligt att vistas i. Åryd glasbruk På uppdrag av SGU påbörjades under 2017 arbeten med att ta fram en huvudstudie vid det före detta glasbruket i Åryd, Växjö kommun
 3. Fallbeskrivning av förorenade områden. Mer information Utvärderingen ska publiceras i Naturvårdsverkets rapportserie. Vi har delat upp den i en huvudrapport och en bilaga med alla tio fallen. Huvudrapport Utvärdering av förorenade områden (pdf 1 MB) Bilaga: Fallstudier (pdf 3 MB) För ytterligare information, vänligen kontakta
 4. Med ett förorenat område avses mark, grundvatten, Metodiken är framtagen av Naturvårdsverket med syfte att kartlägga potentiellt förorenade områden och riskklassa dem. Riskklassningen ligger sedan till grund för planering och prioritering av undersökningar och eventuell efter behandling av förorenade områden
 5. Gruvindustri, plantskolor, träimpregnering och kemtvättar är några branscher som har många förorenade områden var. De ingår i den statliga inventeringen av förorenade områden

Upattade volymer av förorenade massor, om det går att avgöra. Risker med föroreningen ur hälso- och miljösynpunkt (till exempel spridning, ångning, damning). Skyddsobjekt. Till exempel dagvattenbrunnar och vattendrag i området och dess närhet, vattenskyddsområde, Natura 2000-område Offertförfrågan massor. Här kan du skicka en offertförfrågan för massor, som t ex jord, betong, sand, aska och asfalt. Fyll i formuläret så utförligt du kan, desto bättre underlag vi får desto bättre kan vi göra en korrekt prisbedömning till ditt projekt Kalender En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare

Vem gör vad - förorenade områden - Naturvårdsverket

Volym/mängd förorenade massor. Utbredning i plan och profil. Riskbedömning. Beskrivning av risker för människors hälsa och miljö. Beskrivning av behovet av att minska riskerna. Jämför uppmätta halter med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV rapport 5976) Vad är problemet? 1. Förorenade massor efterbehandlas oftast genom schaktsanering inklusive deponering på extern deponi trots att en stor del utgörs av rena massor. 2. Vilka krav ställs på rena massor? 3. Hur kan man undersöka om massorna är Återanvändning av rena fraktioner i förorenade massor. GeoArena 2014-10-15 2 rena? 3 vilka kan ha förorenat mark, vatten och sediment. Inventeringen utförs enligt fas 1 i Naturvårdsverkets framtagna metodik, MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden). Inventeringen resulterar i en första riskklassning. De samlade uppgifterna registreras i en MIFO-databas, vilken finns på länsstyrelsen

Hjälp klassa förorenade massor - Recyclin

Naturvårdsverket redovisar varje år resultaten för efterbehandlingen av förorenade områden till regeringen. Under år 2017 pågick 57 saneringar med hjälp av statlig finansiering. Många stora och dyra åtgärder är igång Naturvårdsverket har under år 2014 tagit fram förslag på etappmål gällande efterbehandling av förorenade områden. Målen ska bidra till att öka arbetstakten samt att öka användningen av annan teknik än den traditionella, schaktning och deponering av massor, i syfte att effektivisera efterbehandlingsprocessen (Naturvårdsverket 1997a). Arbetet med att identifiera, utreda och åtgärda de förorenade områdena har under de senaste årtiondena fått stor prioritet från myndigheterna i landet (Naturvårdsverket 1997b). År 2011 fördelade Naturvårdsverket ut 635 miljoner kronor till efterbehandlingsarbetet i landet (Naturvårdsverket 2012a)

Kommunen vill dumpa massor i Vättern | Vista HäroldPernilla pratar om konstgräs | Anthesis

Miljösamverkan Stockholms lä

Här får du reda på vad du behöver tänka på innan du lämnar förorenade jordar och massor till oss. Vi tar emot och behandlar förorenad massor och jordar på vår återvinningsanläggning i Helsingborg. Det mesta av massorna som kommer in till anläggningen är förorenade med oljeprodukter som bensin, diesel eller eldningsolja. Massor som är förorenade [ Utförs i enlighet med Naturvårdsverkets vägledning: Metodik för inventering av förorenade områden. Fas 1 omfattar en orienterande studie och resulterar i en riskklassning. Fas 2 omfattar en översiktlig undersökning och en ny riskklassning. Det finns enligt denna modell fyra olika riskklasser: riskklass 1, mycket stor risk

Marksanering i Sverige - Wikipedi

Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete klassificering av förorenade massor enligt bilaga 3 i AF. • Av bilaga 3 i AF bör framgå att Kemikalieinspektionens beräkningssätt och gränsvärden skall användas när inget annat anges i AF. • Gränsvärden för totalhalter av PAH-förorenat avfall till deponi bör även finnas för deponier avsedda för icke-farligt respektive farlig Saneringen finansierades med medel från Naturvårdsverket och var klar 1998. Metallytbehandling i Ljungby (Kvarteret Nålen) Cirka 900 ton förorenade massor transporterades till SAKAB och drygt 2700 ton måttligt förorenade massor transporterades till Bredemads avfallsverk. Totalt togs 3 ton tungmetaller bort Naturvårdsverket har fokuserat på utveckling och implementering av en rad stödaktiviteter som bland annat syftar till att vara pådrivande för såväl miljöåtgärder och regelverket för miljöskydd inom viktiga industribranscher, stärka kapaciteten hos den ryska förvaltningen samt effektivisera avvecklingsprocessen av starkt förorenade områden som påför miljöskador på dess. inventeringar av förorenade områden enligt MIFO-modellens fas 1. Under 2004/2005 har inventering bland annat skett av branschkartläggningens (BKL) branscher betecknade som klass 1, det vill säga, gruvor, järn-, stål- och manufaktur, massa och pappersindustri, primära metallverk och övri

Kappelshamns Fiskehamnsförening får tillstånd av Naturvårdsverket att dumpa 1 000 kubikmeter muddermassor utanför så ska det tas prover och förorenade massor ska tas upp på land. Att ett område är förorenat innebär inte alltid att det är farligt och behövs saneras. Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden som är anpassade till markens användningsområde. Har marken halter av ett enskilt ämne under dessa generella riktvärden innebär det att risken är acceptabel Förorenade massor för provtagning, Farligt avfall Contaminated material for testing, Hazardous waste. Förorenad jord och Schaktmassor som är konstaterat eller misstänkt förorenade med en eller flera olika föroreningar. Färgkategori. Mineraliskt. Materialnummer. 215618 Tillsynen på förorenade uppschaktade massor och återanvändning av massor kommer skärpas? Så blir det kanske om det pilotprojekt, som länsstyrelsen i Skåne län har utfört, får genomslag. Miljöjuristen Margaretha Svenning trycker på att ansvaret för massorna finns hos alla parter i kedjan byggherre, avfallstransportör och mottagare Naturvårdsverket upattar att det finns ungefär 45 000 förorenade områden i landet varav drygt 10 000 av dessa tillhör de högre riskklasserna och behöver utredas förorenade massor. Risken beror bl.a. på hur allvarliga effekter halterna kan ge. Sedan bedöms.

 • Displayskydd surfplatta.
 • Jobbannonser arbetsförmedlingen.
 • Vattentät påse stadium.
 • Blidösund artister 2017.
 • Kristendomens påverkan i sverige.
 • Predikstol katolska kyrkan.
 • Patientavgifter stockholm 2018.
 • Windgeschwindigkeit messen.
 • Morsekod generator.
 • Sy sofföverdrag själv.
 • Home design 3d pc.
 • Nmbu maler.
 • Trollflöjten youtube.
 • Nomp plus pris.
 • Thai soppa nudlar.
 • Reseadapter zanzibar.
 • Kycklingpaj med bacon och paprika.
 • Beste manier om kleding te verkopen.
 • Pro office lemgo.
 • Tawakkul karman.
 • Avira download chip.
 • Monsterklubben unga fakta.
 • Christofer fjellner lön.
 • Daytrading für einsteiger.
 • Golf 1.5 tsi evo.
 • Gåsögon.
 • Privat ultraljud falkenberg.
 • Naiyana garth winston elba.
 • Trackslistan 1985.
 • Moskau dschinghis khan 1979.
 • Smak synonym kryssord.
 • Catania italien sevärdheter.
 • Ronneby bruk ultra light stekpanna 30 cm.
 • Ställa in tig svets.
 • Claudia cardinale 2016.
 • Trossö buss julmarknad.
 • Kelda soppa nyttig.
 • Sken saol.
 • Begagnad fryscontainer.
 • Close up båten 19.
 • Restaurang piteå.