Home

Skatteverket årsredovisning 2022

Gör en finansiell analys av ditt företag eller en konkurrent. Analysera upp till fem bolag. Gör en omfattande finansiell analys med hjälp av nyckeltal. Läs mer om Allabolg Plu Årsredovisning för Skatteverket 2019 (9685 kB) Information I årsredovisningen redovisar Skatteverket resultatet för regeringens uppgifter och mål för Skatteverket. Årsredovisningen utgör ett underlag för regeringens bedömning av vårt resultat och genomförande av verksamheten

Gör årsredovisning själv - Var klar på 15 minute

OBS: Detta är årsutgåva 2017.7. Visa senaste årsutgåvan. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig Skatteverkets remissvar 2017-04-10, Promemoria Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar. 2017-04-10 | 131 127840-17/112 Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning 15 § Skatteverket ska tillsammans med Kronofogdemyndigheten bestämma den gemensamma utvecklingen och användningen av administrativt och tekniskt stöd inom Skatteverket. 15 a § Skatteverket ska ingå serviceavtal med Statens servicecenter om att Statens servicecenter ska utföra uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service för Skatteverkets räkning En årsredovisning ska offentliggöras enligt reglerna i 8 kap. 3 § ÅRL. Aktiebolag Ett aktiebolag fullgör sin skyldighet att offentliggöra årsredovisningen genom att skicka bestyrkta kopior av årsredovisningshandlingarna till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen

Årsredovisning - Nyckeltalsanalys med bokslu

En årsredovisning ska bl.a. bestå av noter (2 kap. 1 § ÅRL). Balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att ge en rättvisande bild, ska företaget även lämna tilläggsupplysningar (2 kap. 3 § ÅRL) När ska årsredovisningen lämnas in? Årsredovisningen måste lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets slut, så om ditt räkenskapsår slutar 31 december är sista inlämningsdatum 31 juli. Bolagsverket har inga lagliga möjligheter att lämna anstånd, så man måste lämna in i tid

Skatteverkets remissvar 2017-06-28, över Förslag på tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2 Det framgår av Skatteverkets årsredovisning för 2017. Den genomsnittliga kötiden i telefonin var 15 minuter och 14 sekunder vilket var en ökning med 24 procent jämfört med 2016. - Under 2018 sker en välbehövlig resursförstärkning som vi hoppas ska förbättra vår förmåga att möta efterfrågan i Skatteupplysningen, säger Katrin Westling Palm, generaldirektör Bolagsverkets årsredovisning 2017 3 (49) Bolagsverket redovisar ett negativt resultat på dryga 90 miljoner för den avgiftsbelagda verksamheten för 2017 och alla verksamhetsdelar uppvisar ett negativt resultat. Till stor del beror det negativa resultatet på att kostnaderna, för att bygga upp det nya registret öve Skatteverket. En effekt av samverkan blev bland annat att ett antal spritbussar som gått i skytteltrafik till Tyskland stoppades. 145 miljoner liter alkohol omhändertogs under perioden januari-maj 2017. Skatteutredningar bidrog också till att undanhållna skatter för miljonbelopp på snus och röktobak upptäcktes

skattekostnader till följd av Skatteverkets beslut. Även för bokslut 2017 har Stockholm Parkering reserverat kostnader genom en bedömning av hur den princip som Skatteverket tidigare använt påverkar inkomståret 2017. Vad avser Skatteverkets omprövningsbeslut för inkomståren 2014-15 vill Stockholm Parkering få e Skatteverkets årsredovisning överlämnad till regeringen fre, feb 23, 2018 08:00 CET. Skatteverket besvarade 3,3 miljoner telefonsamtal i Skatteupplysningen 2017 och över en halv miljon e-postfrågor. De myndighetsgemensamma servicekontoren fick 3,6 miljoner besök

Skatteverket, Styrning, uppföljning och redovisning av systemutvecklingsprojekt, Löpande granskning; Skatteverkets årsredovisning 2010; 2010 Granskningsrapporter. Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet - ett bättre samarbete ger högre utbyte; Sveriges skatteavtal med andra länder - effekterna av. Skatteverket tidigare använt påverkar inkomståret 2017. Vad avser Skatteverkets omprövningsbeslut för inkomst-åren 2014-2015 vill bolaget få en rättslig prövning av dessa och besluten har därför överklagats. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STOCKHOLMSHEM ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 2017

Skatteverkets jättesmäll mot Candy Crush-skaparna

Årsredovisning för Skatteverket (SKV 165) Skatteverket

 1. Skatteverkets årsredovisning Publicerat 1 mars, 2018. Skatteverket besvarade 3,3 miljoner telefonsamtal i Skatteupplysningen 2017 och över en halv miljon e-postfrågor. De myndighetsgemensamma servicekontoren fick 3,6 miljoner besök
 2. Dokumentbeteckning: 2018:085 Trafikverkets årsredovisning för 2017. Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en fraktavgift
Nytt sätt att redovisa arbetsgivardeklaration nästa årDigital tjänst för inlämning av årsredovisningar | Revideco

K2: årsredovisning i mindre företag Rättslig vägledning

 1. SKATTEVERKET,202100-5448 - På allabolag.se hittar du , Status, varumärken, adress mm för SKATTEVERKET
 2. ärskatt varje månad. Om Årsredovisning Online. Årsredovisning Online hjälper dig med både skatteberäkning, inkomstdeklaration och årsredovisning. Skapa gärna ett konto
 3. Tre enkla steg - ladda upp, bjud in och skicka in. Ladda upp årsredovisningen med den eventuella revisionsberättelsen direkt från din programvara som stöder digital inlämning.; Skriv in personnummer och e-postadress till den styrelseledamot eller verkställande direktör som du vill bjuda in.; Den du bjudit in loggar in med sin e-legitimation, skriver under fastställelseintyget och.
 4. Finansiell information & hållbarhetsredovisning. Här hittar du Svenska Spels finansiella rapporter så som årsredovisningar, delårsrapporter & bokslutskommunikéer, samt hållbarhetsredovisningar
 5. Information om HiQ-aktien, finansiella rapporter, finansiell kalender med mera. HiQ grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap
 6. Skatteverkets uppgifter framgår av ett flertal författningar, bland annat av förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket. 1 Mål och återrapporteringskra
 7. Skatteverket ska, i Hermes, redovisa prognoser för 2017—2021 senast den 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober 2017. Av prognoskommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamheten

Skatteverkets remissvar m

Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket

 1. SKOLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2017. L Planering och beredning Internservice Ekonomi HR. VERKSAMHETSSTYRNING. Inköp och upphandling Process och arkitektur Portfölj-samordning System-utveckling Digitala tjänster Kommunika-tionssamordning Upplysnings-tjänst 1 Upplysnings-tjänst 2 Skoljuridik Verksjuridik Drift och suppor
 2. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2017 1. SLU ID: SLU ua 2018.1.1.1-523. Årsredovisning 2017
 3. Exempel: bokföra utgift för förseningsavgift och skattetillägg (delägare i EF, HB eller KB) En delägare i ett handelsbolag har fått ett beslut från skatteverket som innebär att ytterliggare inkomstskatt om 20 000 SEK, en förseningsavgift om 1 000 SEK och ett skattetillägg om 4 000 SEK (40 %) skall betalas till skatteverket på grund av fel i en delägarens inkomstdeklaration (N3A)
 4. Årsredovisningen beskriver det samlade resultatet av Riksrevisionens verksamhet för det gångna året, inom de fyra verksamhetsgrenarna årlig revision, effektivitetsrevision, nationellt revisionsorgan och internationellt utvecklingssamarbete. Årsredovisningen innehåller även ett avsnitt med finansiell redovisning
 5. Årsredovisning - Södertörns högskola 2017 4 (64) Rektors förord När vi nu blickar tillbaka på år 2017 finns det flera höjdpunkter, värda att uppmärksamma och stanna till vid, på Södertörns högskola. Vi kommer få ett högre forskningsanslag, har fåt

Årsredovisning 2017 Generaldirektören har ordet Tillsammans med medlemmarna har Arbetsgivarverket inom ramen för den arbetsgivar-politiska strategin under året bedrivit ett målmedvetet arbete för att fortsätta att vidareut-veckla verksamheten. Arbetet har lett till både resultat i sakfrågorna och till nya sätt att samverka Revisionsberättelse för Trafikverket 2017 99 Styrelse 102 Ledningsgrupp 103 2 Trafikverkets årsredovisning 2017 Om årsredovisningen: Vissa sifferuppgifter åtföljs av ytterligare en sifferuppgift inom parentes. Om inget annat anges är det föregående års uppgifter som avses. Eftersom årsredovisningen innehåller många penningbelopp. Skatteverket (tidigare namn Riksskatteverket och Skattemyndigheten) är en statlig förvaltningsmyndighet i Sverige för frågor inom skatteförvaltningens hela område. Skatteverket handlägger årlig taxering, skatteregistrering av enskilda näringsidkare och bolag, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter med mera. Myndigheten utreder inkomstuppgifter och har en skyldighet att anmäla. Inlämning till Skatteverket. Du väljer om du vill lämna in inkomstdeklaration 2 på papper eller elektroniskt, Årsredovisning Online har fullt stöd för båda fallen. Lämna in på papper. Skatteverket skickar årligen ut deklarationsblanketten med vissa uppgifter förtryckta Tullverkets årsredovisning för år 2019. Tullverkets årsredovisning för år 2018. Tullverkets årsredovisning för år 2017. Tullverkets årsredovisning för år 2016. Tullverkets årsredovisning för år 2015. Tullverkets årsredovisning för år 2014. Tullverkets årsredovisning för år 2013. Tullverkets årsredovisning för år 201

Stockholms universitet - Årsredovisning 2017 2 . Årsredovisning 2017 (Dnr SU FV-1.1.8-3030-17) har producerats av Avdelningen för planering och ledningsstöd vid Stockholms universitet. Ekonomiavdelningen har svarat för den ekonomiska redovisningen. Redaktörer och handläggare: Ulf Nyman och Anna Riddarströ Årsredovisning 2017 5 Vi har tagit ytterligare steg på vår egen väg Ålandsbankens vd har ordet Peter Wiklöf, verkställande direktör Foto: Viktor Fremling 2017 blev ett år då vi fortsatte att vandra på den väg som vi stakat ut. En väg som förut ­ sätter att vi kan leverera goda digitala tjänster utan att ändå ge avkall på den.

Skatteverket ska redovisa resultatet av de aktiviteter som beskrivs i Skatteverkets hand- lingsplan för jämställdhetsintegrering 2015—2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning senast den 22 feb- ruari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015—2017 4 ÅRSREDOVISNING 2017/2018 TIM PEPL GRUP ÅRET I KORTHET Året i korthet 5 procent fler medarbetare och 10 procent omsättnings- tillväxt under året Under verksamhetsåret fortsatte Time People Group att växa, vilket gör att vi vid verksam-hetsårets slut är 92 medarbetare Årsredovisning 2017. Nu finns årsredovisningen inlagd på hemsidan. Du hittar du under rubriken Om föreningen. Arkiv. januari 2017 (3) december 2016 (3) sep 2 Under hösten och vintern 2020/2021 arrangerar Skatteverket ett antal webbseminarier för bostadsrättsföreningar Årsredovisning 2017. FRAMSTEG I RIKTNING MOT VÅR VISION. Du kan ladda ner Swedish Match Årsredovisning 2017 PDF eller läsa specifika sidor listade nedan. Årsredovisning 2017 (PDF 5,3 MB) Koncernchefens kommentar. 2017 har utmärkts av tillväxt både avseende försäljning och rörelseresultat från produktområden

Årsredovisningslagen Rättslig vägledning Skatteverket

Lagen om årsredovisning i kreditinstitut - Skatteverket

Sedan en tid tillbaka kan man beställa bouppteckningar från Skatteverket via ett formulär på deras hemsida. Fyll i personnummer på den döde och din egen epost-adress och du har bouppteckningen efter några få minuter i din mail. Snabbt och smidigt, mycket föredömligt Skatteverket! Från den 1 juli 1991 tog Skatteverket över Sveriges folkbokföring från svensk Som ett led i granskningen av årsredovisningen har Riksrevisionen identifierat brister som vi bedömt bör komma till myndighetsledningens kännedom. Bristerna avser flera fel av mindre karaktär, varav många identifierats föregående år men inte åtgärdats. Riksrevisionen rekommenderar Länsstyrelsen i Södermanland att förbättra sin process för framtagande och kvalitetssäkring.

Skandiabanken Årsredovisning 2017. Vill du bli kund eller komma i . kontakt med Skandia? - gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 - du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm. Innehåll. Årets siffror i korthet. Besök Expressen.se för alla de senaste nyheterna och tv-klippen om Skatteverket Studsvik Årsredovisning 2017 Årsredovisning 2017 Studsvik AB (publ) 611 82 Nyköping Telefon 0155 221000 www.studsvik.se. ÅRSSTÄMMA DEN 25 APRIL 2018 Årsstämma hålls i Stockholm, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 K/ ungsbron 1, onsdagen den 25 april 2018 kl 16:00 RESULTATREDOVISNING ENLIGT INSTRUKTION VINNOVA ÅRSREDOVISNING 2017 7 1.1 Måluppfyllelse per uppgift 1 § Vinnova har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovations­ system. Myndigheten har ett särskilt ansvar inom teknikområdet samt områdena transport, kommunikation och arbetsliv Information om Skanskas hållbarhetsrapportering finns i årsredovisningen. Om du vill beställa tryckta kopior av Skanska årsredovisning, gå till Beställ årsredovisning. Årsredovisning 2017 (PDF) Report USD version. Annual Report 2017 - USD version (PDF) 2016. Rapport. Årsredovisning 2016 (PDF

Årsredovisning för aktiebolag - Bolagsverke

Våren 2017 blev jag invald Foto: Per Pixel Petersson/Borås Stad Jag har varit VD för banken sedan 2002 och jag är stolt över det arbete vi gjort tillsammans under dessa femton år. 8 Sparbanken Sjuhärad AB, Årsredovisning 2017 Sparbanken Sjuhärad AB, Årsredovisning 2017 ÅRSREDOVISNING 2017 Detta är Sörmlands Sparbanks årsredo-visning för räkenskapsåret 2017. Års- redovisningen beskriver sparbankens utveckling under 2017 och förutsättningar för att skapa ett långsiktigt värde för våra kunder och bygden vi verkar i. Sörmlands Sparbanks hållbarhetsrapport 2017 Senast i dag ska skatteåterbäringen betalas ut. Men miljoner bankkunder har fått vänta. - Bankerna har dagen på sig, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket KIRUNA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2018 | 1 ÅRSREDOVISNING KIRUNA KOMMUN 2018. Fastställd i Kf 2019-04-08, § 27. 2 Skatteverket och Statens service center. år 2017 var 1 424 personer och utpendlingen var 516 per-soner. www.migrationsverket.s

Vägledning Rättslig vägledning Skatteverket

Rådgivning redovisning bokföring bokslut och

Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in

ÅRSREDOVISNING 2017 5 Mått Indika-torer Resultat 2017 Genom-snitt 2017 Resultat 2016 Resultat 2015 Resultat 2014 19. Kostnad per betygspoäng grund-skola. kr 419 440 311 342 323 20. Andelen elever som tagit examen i gymnasiet och bor i kommunen. % 77,0 71,7 71,1 82,2 77,8 21. Kostnad per elev i ett gymnasiepro-gram, kr/elev tkr 115,2 128,3. Årsredovisning för 2017 . Datum Dnr . 2018-02-19 17FMV4954-3:1 . Sida . 9 (106) Organisation . FMV är en styrelseledd myndighet. Styrelsens uppgift är att inför regeringen ytterst ansvara för verksamheten samt fatta beslut om myndighetens övergripande organisation, årsredovisning och verksamhetsplan sam Årsredovisning 2017 · Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 15 Sedan hösten 2017 har det skett en ökning av frågor från kommunerna om det är möjligt för socialnämnden att godkänna avtal om ensam vårdnad under bestående äktenskap eller för sambor som har gemensam vårdnad

Slutmanglat | Bostadsrättsföreningen Eken nr 8

diskrimineringsombudsmannens Årsredovisning 2017 | 2 diskrimineringsombudsmannens Årsredovisning 2017 | 3 foton tagna av andreas paulson (sidorna 19, 22 och 23), jonas pertoft (sidan 21) och jenny jarnestedt (sidorna 25 och 31). avbildade personer har inget med innehÅllet att gÖra. foton pÅ do:s personal Är tagna a KSN-2018-0646 Årsbokslut och årsredovisning 2017 Ett redovisande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2018-04-23 Mittuniversitetets årsredovisning 2017 Dnr: MIUN 2018/416 Beskrivning av omslagsbild: Under 2017 har Mittuniversitetets fokus legat på verksamhetsutveckling, med en ny ledning, ett påbörjat arbete med en ny strategi och många insatser inom kvalitetsarbetet. Foto: Tina Stafrén Kontaktperson för årsredovisningen 2017 ä

Vi söker vik

Noter och tilläggsupplysningar Rättslig - Skatteverket

SMHIs årsredovisning 2017 (1,1 MB, pdf) SMHI Annual Report 2017 - Summary.pdf (855 kB, pdf MUSIKVERKETS ÅRSREDOVISNING 2017 7 mot att nå nya målgrupper där programverksamheten är en viktig faktor. Relevans uttrycks också i mottagande av museets aktiviteter i bland annat medier och i andra musik- och scenkonstnätverk. Scenkonstmuseet har omnämnts i 796 artiklar under 2017. Musikplattformen har under 2017 arbetat med at 2017 var ett ansträngande år med ett ökat antal dödliga skjutningar, flera allvarliga angrepp mot polisen och ett omfattande terrordåd. Rikspolischefen har ordet POLISENS ÅRSREDOVISNING 2017 RIKSPOLISCHEFEN HAR ORDET

När måste man lämna in årsredovisning och

Årsredovisning 2017 . Årsredovisnin g . 2016 . Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö Årsredovisning 2017 Nordnet är en digital bank för investeringar, sparande och lån som finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Besök oss på www.nordnetab.co

Matavfallsinsamling 2017 8 AB Ekerö Bostäder Årsredovisning 2017 AB Ekerö Bostäder Årsredovisning 2017 9 Hållbarhetsbokslut 2017 AB Ekerö Bostäder gör ett hållbarhetsbokslut som en del av årsredovisningen. Det gör vi för att visa hur vi prioriterar och arbetar med hållbarhet inom företaget Statens försvarshistoriska museer, årsredovisning 2017 Sida 6 av 57 2.3 Ekonomisk översikt (tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 Verksamhetens finansiering Anslag 101 791 101 833 91 109 92 306 91 193 Avgifter m.m. 15 623 19 215 23 902 21 133 20 033 Bidrag 2 417 1 798 2 202 3 185 3 783 Finansiella intäkter 95 92 53 61 11 vetenskapsrådets årsredovisning 2017 1 inledning 1 inledning FIGUR 1. ÖVERSIKT VETENSKAPSRÅDETS FORSKNINGSSTÖD 2017 Källa: Tabell II-A (avsnitt 2.7). Anmärkning: I figuren fördelas utbetalade bidrag på stödform samt källa baserad på anslag, vill-kor till anslag, anslagsposter och externa medel. Exklusive återbetalade bidrag

Askarsson Redovisning AB | Våra tjänsterDags för anmälan av huvudman – Ådemark EkonomiVad är avdragsgillt? – Revisium

Skatteverkets remissvar 2017-06-28, över Förslag på

ÅRSREDOVISNING 2017 BOVERKET 1.2 OM ÅRSREDOVISNINGEN 7 . 1.2 Om årsredovisningen Boverkets följer upp sin verksamhet mot myndighets-instruktionen, regleringsbrev och förordningar. För att underlätta läsningen finns det hänvisningar i texten till motsvarande paragrafer i instruktionen. Årsredovis 4 • BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING 2017 Juni Den 1 juni publicerades statistikrapporten Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö. Den 19-21 juni hölls konferensen The Stockholm Criminology Symposium 2017. Juli Den 6 juli publicerades den preliminära statistiken över anmälda brott första halvåret 2017 SKOGSSTYRELSEN ÅRSREDOVISNING • 2017 Balans mellan produktion och miljö genomsyrar Skogsstyrelsens arbete Att stärka naturvärden och möjliggöra ökad avverkning för ett hållbart samhälle. Det var Skogsstyrelsens övergripande mål 2017. På olika sätt har vi arbetat för att upprätthåll Årsredovisning 2017. 2017 . 3. Innehåll. Förvaltningsberättelse.. 4. Verksamhetsområde.. 4 Organisation Stockholm den 15 juni 2017. Vidare hölls en ex - tra föreningsstämma i Sundbyberg den 13 december 2017 där beslut om budget, verksam

Skatteverkets årsredovisning överlämnad till regeringen

Årsredovisning 2017 Riksmätplats/radonlab. Av SSM:s instruktion framgår att det för avgiftsområde riksmätplats och radonlabora-torium inte finns krav på full kostnadstäckning. Övrig tillståndsprövning Såväl avgiftsintäkter som kostnader för tillståndsprövning har minskat med cirk If Skadeförsäkring AB • Årsredovisning 2017 3 föRValtNINGSbERättElSE Styrelsen och verkställande direktören för If Skadeförsäkring AB (publ), organisationsnummer 516401-8102, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2017 ÅRSREDOVISNING 2017 SPARBANKEN NORD DET KÄNNS ALLTID både bra och nyttigt att reflektera över den tid som gått när det är dags att göra klart årsredovisningen. 2017 har globalt kän-netecknats av fortsatta geopolitiska oroligheter och vi ser tyvärr flera tecken på en ökande protek-tionism. Om vissa stora länder bara fokuserar p I vår årsredovisning för 2017 redogör vi bland annat för vårt fortsatta fokus för en effektiv handläggning av bekämpningsmedelsärenden

2 Datainspektionens årsredovisning 2017 Datainspektionen. Årsredovisning 2017. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se Årsredovisning 2017 Täby . 2018-03-23 2(122) År 2017 är det tredje i mandatperioden och kan summeras med att resultatet är fortsatt bra. Sett över tid har de tre första åren inneburit att överskotten numera i huvudsak kommer från nämnderna och styrelserna och inte från engångsmede

Skatteverkets siffror för 2017 - Värnam

VÅR- OCH HÖSTLANSERINGARNA 2017 33 BEVILJADE PROJEKT 2017 34 Ramavtal med kapitalförvaltare 36 KK-stiftelsen i debatten 37 KK-STIFTELSENS LEDNINGSGRUPP 38 KK-STIFTELSENS STYRELSE 39 ÅRSREDOVISNING 41 Förvaltningsberättelse 42 Resultaträkning 47 Balansräkning 48 Noter 50 Revisionsberättelse 5 NCC Årsredovisning 2017 Innehåll BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrningsrapport 114 Internkontrollrapport 118 Styrelse och revisorer 120 Koncernledning 122 Finansiell information/kontakt 124 Definitioner/ordlista 125 Den formella årsredovisningshandlingen upprättad enligt årsredovisningslagen som styrelsen under 4amiljebostäder årsredovisning 2017 F VD har ordet Göteborg växer och inflyttningen har ökat de senaste åren. Även om det byggs mer i staden nu än på 40 år är behovet av bostäder fortsatt stort i hela regionen. Som en del av Framtidenkoncernen är vi med och bidrar till att fler kan flytta in i sin första lägenhet eller byta till e ÅRSREDOVISNING 2017 1947 Torbjörn och Veronica Cramner grundar Antennspecia-listen som sedan blir Allgon. Fokus ligger på antenner till radioapparater och bilantenner. 1951 Allgon flyttar från centrala Stockholm till förorten Åkers-berga, där de stannar kvar till slutet av 90-talet 2 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2017/2018 VI ÄR NOBINA Genom våra trafiklösningar utvecklar vi rörligheten i samhället. Varje dag åker cirka en miljon människor i Norden med oss, och det är vår uppgift att göra resan till en bra upplevelse. Vi ger våra resenärer service och trygghet samtidigt som vi ser till att resan blir effektiv och enkel

Skatteverket Riksrevisione

Finansiella rapporter. ATG:s mission är att vara hästnäringens motor vilket gör ATG:s affärsmodell unik. Det ekonomiska bidraget till hästnäringen har gett arbetstillfällen och andra positiva samhällsekonomiska effekter Årsredovisning 2017 Mörbylånga kommun Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Verksamhetsåret 2017 är nu avslutat, och det avslutades betydligt bättre än det startade. I början av året uppdagades en budgetavvikelse inom finansförvaltningen och ett sparpaket på 15 mnkr togs fram. Ett gediget arbet Årsredovisning 2017/2018 Årsredovisning 2016/2017 Årsredovisning 2015/2016 Årsredovisning 2014/2015 Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2010/2011 Årsredovisning 2009/2010. Om du är intresserad av årsredovisning för någon av OK:s föreningar så finns de på OK.se 2017-02-20 2 (47) STATSKONTORET ÅRSREDOVISNING 2016 1 Generaldirektörens förord Många uppdrag av olika karaktär, två stora uppdrag som krävt extra insatser och rönt stort intresse, eftertraktad personal och stort engagemang. Det kan sägas karaktärisera det gångna året

UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN | ÅRSREDOVISNING 2017 2 Generaldirektören har ordet . Det är med glädje jag ser att intresset för den offentliga affären har ökat stort under de senaste åren! Att upphandlingsfrågorna är av intresse visar inte minst den stora efterfrågan på Upphandlingsmyndighetens deltagande i seminarier och konferen-ser Årsredovisning. Öresundskrafts årsredovisningar för de senaste åren. Årsredovisning 2019. Årsredovisning 2018. Årsredovisning 2017. Årsredovisning 2016. Årsredovisning 2015. Uppdaterad den 2020-10-23 Öresundskraft AB. 042-490 32 00. Om cookies 2 Integrerad årsredovisning 2017 Välkommen till Höörs kommuns integrerade årsredovisning 2017 0,87 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet. 37,62 kronor till för- och grundskoleverksamhet. 33,78 kronor till hälsa, vård och omsorg. 8,46 kronor till gymnasieverksamhet. 8,85 kronor till kommun-övergripande verksamhet. 5,19 kronor. Årsredovisning 2017 STYRKA GENOM KVALITET OCH INNOVATION . Detta är Swedish Match Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Med visione arsredovisning.collector.se/2017. Förvaltningsberättelse 7 2017 Koncernens verksamhet Verksamheten är uppdelad två segment; Privat och Företag, och består av finansieringstjänster, kredithantering och affärsjuridik. Finansieringstjänsterna är riktade mot företagsmarknade 6 ÅRSREDOVISNING 2017 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET REKTOR HAR ORDET 2017 har varit ett händelserikt år i världen och vid Luleå tekniska universitet. Vi lever i en tid då användningen av digital teknik är den enskilt största drivkraften bakom trender som globalisering, hållbara samhällen och nya finansiella och ekonomiska modeller

 • Baby boomer definition.
 • Klinker i källare utan golvvärme.
 • Dr morphio.
 • Kan inte ansluta till wifi samsung.
 • Tågledare lön.
 • Tower bridge english.
 • Ett hem bilder.
 • Chromecast bilden fryser.
 • Aeropuerto de miami hoy.
 • Coderesearch sports timing.
 • Yu gi oh gx 158.
 • Resultat veteran sm friidrott 2017.
 • Varför 3 fas.
 • Semesterhus.
 • Marknadsplan pdf.
 • Dränera blöt gräsmatta.
 • Fakta om piraya.
 • Rebbelberga kyrka.
 • Australiensiska kändisar.
 • Jochbein schmerzen erkältung.
 • Korpen visby.
 • Rioja wine region.
 • Vad betyder proportionell.
 • Tanzschule latus zumba.
 • Sveriges arkitekter lediga jobb.
 • Kgk suzuki.
 • Gutniska texter.
 • Pacemaker batteri.
 • 100 mäktigaste i göteborg 2017.
 • Fjällträdgården jokkmokk.
 • Charter från luleå.
 • Velo city energy spike usx elcykel unisex.
 • Wohnung mieten varel.
 • Reps och set förklaring.
 • Grön ametist betydelse.
 • Waltz no2.
 • Takdusch badkar.
 • Best bitcoin mining pool 2017.
 • Tider engelska.
 • Franska fotbollsspelare.
 • Gräsklippning priser.