Home

Diabetes ögonkomplikationer

Ögonkomplikationer vid diabetes orsakar nästan ett av fyra fall av blindhet i västvärlden. Specifik laserbehandling av näthinnan, vitrektomi och läkemedelsbehandling har förbättrat behandlingsmöjligheterna och kan reducera diabetesrelaterad blindhet med minst 60 % Diabetes påverkar ögonen och ögonkomplikationer kan uppstå vid både typ 1- och typ 2-diabetes. Förändringar i blodkärlen Förändringarna sker i ögats näthinna och benämns som retinopati Ögonkomplikationer kan uppstå både vid typ 1- och typ 2-diabetes Förändringarna i ögonbotten kallas retinopati och är en förekommande orsak till utvecklande av blindhet. Tack vare behandling med modern laserteknik har denna risk dock minskat avsevärt Diabetesretinopati betyder att kärlen i ögats näthinna blir skadade på grund av diabetes. Det kan leda till synförändringar eller sämre synskärpa. Därför är det viktigt att du som har diabetes går på regelbundna kontroller av ögonbotten Vid lindrig diabetes och hög ålder (samt avsaknad av symtom) eller vid annan allvarlig sjukdom där behandling ändå inte är aktuell bör man dröja med eller avstå från fotografering. Därefter är grundregeln att undersökning utförs vartannat år vid typ 1 och vart tredje år vid typ 2 om retinopati ej föreligger

Diabetesretinopati, glaskroppsblödning och makulaödem. Ögonsjukdomarna som kan följa diabetes låter skrämmande, men att oroa sig för att bli blind på grund av diabetes är onödigt. Även om många får kärlförändringar i näthinnan kan de allra flesta problem upptäckas i ti Diabetes kan medföra komplikationer och följdsjukdommar som är viktiga att känna till. Som diabetiker är det därför extra viktigt att sköta sitt blodsocker och vara extra uppmärksam på sin kropp. Det är bland annat viktigt att ta hand om sina fötter och undersöka sin syn med jämna mellanrum. Plötsliga komplikationer vid typ 1-diabetes Plötsliga komplikationer beror på att ma Diabetes mellitus typ 2 med acidos eller hyperosmolaritet (utan koma) E11.1 Diabetes mellitus typ 2 med njurkomplikationer E11.2 Diabetes mellitus typ 2 med ögonkomplikationer E11.3 Diabetes mellitus typ 2 med neurologiska komplikationer E11.4 Diabetes mellitus typ 2 med perifera kärlkomplikationer E11. BAKGRUND Typ 2-diabetes är en ökande folksjukdom där prevalensen i Sverige idag är ca 4-5 %. Dessutom har 10-15 % ett förstadium med stor risk för att utveckla sjukdomen. Kvinnor som har haft graviditetsdiabetes tillhör också denna grupp. Mörkertalet är stort då endast ca 2/3 av alla patienter med typ 2-diabetes är diagnosticerade och har [

Ögonkomplikationer vid diabetes - Netdokto

Ögon - Diabetes.s

Ögonkomplikationer vid diabetes och retinala kärlsjukdomar Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, utreda och behandla (alternativt föreslå behandling av) ögonkomplikationer vid diabetes och retinala kärlsjukdomar Hon såg så dåligt att hon hade problem att klara vardagen och känna igen folk. Efter en lång historia av ögonkomplikationer kan Marie Palmcrantz, 40 år, köra bil igen. Men vägen dit har varit smärtsam, både fysiskt och psykiskt

Typ 2-diabetes ger få symtom och kan därför finnas latent i kroppen flera år innan diagnosen ställs. Därför kan senkomplikationer ha hunnit utvecklas redan vid diagnosen. Ibland kan det vara en senkomplikation som är orsaken till att diabetes upptäcks Genomföra fördjupad kartläggning av ögonkomplikationer, samt läkemedelsanvändning vid typ 2-diabetes. Genomföra ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för hela vårdkedjan för vård av fotsår vid diabetes. Följa uppföljningsindikatorer och utveckla dessa Uppdatering Diabetes typ 2. Skräddarsydd kurs för allmänläkare. Med utgångspunkt från patientfall tar vi bl a upp nya läkemedel, insulinbehandling,värdet av kost och motion, diabetesfoten, diabetes i åldringsvården och diabetisk njursjukdom Typ 2-diabetes ökar kraftigt i länder där levnadsstandarden stiger, där folk börjar äta mer samtidigt som de arbetar mindre med kroppen. Dvs är mindre fysiskt aktiva. För ungefär en tredjedel av alla människor med typ 2-diabetes i Sverige består behandlingen av att lägga om matvanor för att gå ned i vikt samt vardagsmotion Lär dig allt om dessa sex komplikationer vid typ 2-diabetes. Ögonkomplikationer. DOWNLOAD PDF (157.84 KB) Hjärtsjukdom och stroke. Personer med diabetes har dubbelt så hög risk för att utveckla kardiovaskulär sjukdom (CVD) som personer som inte har diabetes. Läs mer of

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Typ 1-diabetes är en sjukdom du har hela livet, men det finns bra behandling att få Patienter med diabetes drabbas ofta av ögonkomplikationer. Trots att många patienter förlorar, eller får försämrad syn, på grund av diabetes är det få som känner till riskerna. Diabetspatienten Gunilla Fyhr, 53, från Värmland har råkat ut för flera hjärtinfarkter och näst intill tappat synen på båda ögonen. Läkarna tror att diabetes har orsakat grå starr i ena ögat Typ 1-diabetes hos barn - riskfaktorer och möjligheter att förutse insjuknande Värdering och behandling av försämrad insulinfunktion vid typ 2-diabetes 200

Diabetes och dina ögon - Insulin

Diabetesretinopati - 1177 Vårdguide

Remissen måste innehålla uppgifter om debutår för diabetes mellitus-diagnosen, typ av diabetes (typ 1 eller 2), samt förekomst av hypertoni och/eller hyperlipidemi. Detta är avgörande faktorer, som vägs in vid beslut om fortsatta kontrollinterval Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en.

Diabetesmediciner Arkiv - Diet Doctor

28. Ögon retinopati Diabeteshandboke

Diabetes är den främsta orsaken till njursvikt, hjärtinfarkt, stroke, amputationer av nedre extremiteter och ögonkomplikationer. Nästan hälften av alla dödsfall som beror på hyperglykemi uppstår innan 70 år ålder. Det förutspås att diabetes kommer at Ögonkomplikationer orsakade av diabetes är progressiva. De kan börja vid en punkt där de endast återfinns av en specialistinspektion innan några ögon eller visuella symptom uppträder. Ögonsjukdom som orsakas av diabetes blir sämre över tid utan behandling Ögonkomplikationer Diabetes mellitus är en av världens vanligaste och snabbast ökande kroniska sjukdomar. Prevalensen av diabetes i en befolkning är starkt åldersberoende och i 80-årsåldern har närmare var femte individ diabetes Ögonkomplikationer vid diabetes typ 2 (PDF) Diabetesläkemedel (PDF) Nationellla diabetesregistret (PDF) Kontakta oss Region Västernorrland. Meddelandet har skickats Vi återkommer med svar så snart vi kan. Regionens officiella e-post bevakas av registrator på diariet. Vi hanterar.

Så håller du ögonen friska - Diabetes

Komplikationer och följdsjukdomar Diabetes Wellness Sverig

Diabetes typ 2, peroral och annan behandling - Internetmedici

 1. En känd brittisk läkemedelsprövning som heter United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) visade att individer med typ 2 diabetes som behandlades med intensiv blodsockersänkande behandling under ett antal år hade lägre risk att drabbas av småkärlssjuka (mikrovaskulära komplikationer) som leder till organsvikt, nervskador och ögonkomplikationer
 2. Diabetes är ett stort globalt hälsoproblem. Avancerat teknikstöd och medicinska genombrott kan ge patienter bättre kontroll över sin sjukdom och spara stora summor för sjukvården. Över 420 miljoner människor i världen har diabetes, i Sverige är det över 450 000 och antalet ökar med cirka 20 000 nya fall per år (1). Det finns flera
 3. Inom området medicinsk retina (näthinna) utreds och behandlas sjukdomar i ögats näthinna. Medicinsk retina ansvarar för screening, kontroller, utredning och behandling av ögonkomplikationer vid diabetes. Screening utförs med ögonbottenfotografering. Utredning kan vara kontrastfotografering av näthinnans blodcirkulation
 4. För ögonkomplikationer: 32,4 jämfört med 21,7 procent. Njurkomplikationer: 28,3 istället för 17,8 procent. - Det är farligt för vem som helst att utveckla metabolt syndrom, men det är särskilt farligt för personer med diabetes typ 1, eftersom risken för diabeteskomplikationer ökar
 5. Socialstyrelsen har behov av ett uppdaterat kunskapsstöd inom området för mat vid diabetes och har därför önskat att SBU uppdaterar tidigare utvärderingar inom området. Syfte. Projektet syfte är att genom en systematisk översikt undersöka hur olika mat påverkar blodsockret hos diabetiker
 6. /kreatinin12 b. (mg/mmol) avser varaktig användning, dvs utrustningen har använts längre tid än 2 månader 4b. 4c
 7. ska risken för följdsjukdomar genom att följa Socialstyrelsens rekommendationer. Det är dock..

Diabetes typ 2 i primärvård - utredning och uppföljning

Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem. Diabetes påverkar ögonen och ögonkomplikationer kan uppstå vid både typ 1- och typ 2-diabetes. Förändringar i blodkärlen. borrelia smitta mellan människor Akut trångvinkelglaukom kan också ögat med medicin som vid parasympatomimeka, med t Två av landets främsta experter berättar om ögonkomplikationer, bättre behandling och lättare övervakning av diabetes. - Luister direct op jouw tablet, telefoon of browser naar Avsnitt 24: Diabetes van Ögonvrån - geen downloads nodig genomföra fördjupad kartläggning gällande ögonkomplikationer, samt läkemedelsanvändning vid typ 2 diabetes ta fram underlag och föreslå ett vårdförloppsarbete för hela vårdkedjan gällande vården av fotsår vid diabetes Missade du diabetesföreläsningarna den 5 april om diabetes och eventuella följdsjukdomar som ögonkomplikationer, handskador och hjärt- kärlsjukdom. Nu kan du se några av dem i efterhand. Läs me

Så påverkas synen av för mycket skärmtid | MåBra

Diabetes är ett globalt och eskalerande folkhälsoproblem. Snabbast sprider sig den livsstilsrelaterade och betydligt vanligare typ 2-diabetes, och idag lever över 400 miljoner människor med sjukdomen. ögonkomplikationer och andra följdsjukdomar till typ 2-diabetes Allmänt Insulin är ett hormon som reglerar halten av socker i blodet. Om man får typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och det gör att man får för mycket socker i blodet. Eftersom brist på insulin leder till att man blir allvarligt sjuk, måste man tillföra kroppen extra insulin varje dag. Det finns..

Diabetes och alkohol (Endokrinologi) Diabetes typ 1, översikt (Endokrinologi) Diabetes - risk (Endokrinologi) Diabetes hos barn (Pediatrik) Senkomplikationer, diabetes (Endokrinologi) Diabetes under graviditeten (Obstetrik) Diabetes och ögonkomplikationer (Ögon) Diabetes typ 2, nyupptäckt (Endokrinologi) Diabetes typ 2, översikt. Huvuddiagnos Diabetes med ögonkomplikationer E10.3 Patient med diabetes vårdas inneliggande på grund av sin diabetessjukdom. Har multipla komplikationer i form av nefropati, som också kontrolleras/behandlas under vårdtillfället. Text i journalen Diagnoskod Huvuddiagnos Diabetes med multipla komplikationer E10. Ospecificerad diabetes-Med ögonkomplikationer. E143. Ospecificerad diabetes-Med neurologiska komplikationer. E144. Ospecificerad diabetes-Med perifera cirkulationsrubbningar. E145. Ospecificerad diabetes-Med andra specificerade komplikationer. E146. Ospecificerad diabetes-Med multipla komplikationer. E147 diabetes. Armbandsklocka - framtidens hjälpmedel för diabetiker Det finns i dag många hjälpmedel för. diabetiker. Blodsockermätare, där man med. ett enkelt stick i fingret kan utläsa sockerhalten. i blodet, är självklara, liksom testremsor för. att mäta urinsocker och ketoner

ICD-10 kod för Annan specificerad diabetes-Med ögonkomplikationer är E133. Diagnosen klassificeras under kategorin Annan specificerad diabetes (E13), som finns i kapitlet Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar oc Diabetiker har upp till tre gånger förhöjd risk för att drabbas av hjärt-kärlkomplikationer och efter tio år med sjukdomen har 70 procent någon form av njur- eller ögonkomplikationer. Forskarna vet att det höga blodsockret ökar risken för följdsjukdomarna ICD-10 kod för Ospecificerad diabetes-Med ögonkomplikationer är E143. Diagnosen klassificeras under kategorin Ospecificerad diabetes (E14), som finns i kapitlet Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90) njursvikt, ögonkomplikationer, fotsår och amputationer. Andelen diabetiker som får ögonbottenundersökningar och fotundersökningar i norra hälso- och sjukvårdsnämndens område behöver öka för att nå Västra Götalands-regionens måltal. I verksamhetsuppföljningen (se avsnitt 1.4.3) konstateras att det finns fortsatta utmanin

Innehåll Diabeteshandboke

Diabetes påverkar ögonen och ögonkomplikationer kan uppstå vid både typ 1- och typ 2-diabetes. Förändringar i blodkärlen. Förändringarna sker i ögats näthinna och benämns som retinopati. Retinopati innebär att de små blodkärlen i näthinnan förändras och förtjockas I diabetes kan din kropp inte lagra socker korrekt. Denna fluktuation i blodsockernivån kan skada dina blodkärl, särskilt de som ger blod till dina ögon. Följaktligen betyder diabetes en ökad risk för ögonkomplikationer, inklusive katarakt, glaukom och diabetisk retinopati. Diabetesrelaterade ögonsjukdoma

Ögonlocksaffektioner - NetdoktorPro

Senkomplikationer vid diabetes - Netdokto

Ögonkomplikationer (retinopati) Diabetesretinopati är den vanligaste ögonkomplikationen vid typ˜2-diabetes.˚ Diabetesretinopati är samlingsnamnet p Diabetes påverkar ögonen och det är inte helt ovanligt att ögonkomplikationer uppstår vid både för typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Förändringarna, som kallas retinopati, kommer ofta smygande och träder fram i ögats näthinna och innebär att de små blodkärlen i näthinnan förändras och förtjockas

Komplikationer som orsakas av diabetes - Diabetes Sverig

Diabetes kan genom förändringar i blodkärl och nerver orsaka skador på fötterna. Nervskada är den vanligaste komplikationen på fötterna. Diabetes påverkar ögonen och ögonkomplikationer kan uppstå vid både typ 1- och typ 2-diabetes Typ 1-diabetes är ett kroniskt tillstånd som kännetecknas av en mindre produktion av insulin eller inget insulin alls. Detta tillstånd är också känt som insulinberoende diabetes eller juvenil diabetes. Insulin är ett hormon som är nödvändigt för att tillåta glukos att komma in i cellerna för att skapa energi Diabetes mellitus typ 2, DMT2 Sena komplikationer relaterat till sjukdomen är ögonkomplikationer, njurskador, hjärtkärlsjukdomar, sämre nervfunktion och impotens (Alvarsson m.fl., 2013a). Vården runt personer med DMT2 bedrivs multidisciplinärt av läkare, fysioterapeut, kurator, dietist oc ögonkomplikationer till följd av diabetes. Även skymmande blödningar eller grumlingar i glaskroppen kan behandlas med glaskropirurgi. En glaskropp. Glaskroppen är den genomskinliga geléartade vätskan som fyller ögat invändigt. Den består av vatten och protein diabetes ökar även risken för ögonkomplikationer, hjärtinfarkt, stroke och en för tidig död (Eliasson & Boström, 2006). Livet i helhet påverkas när den enskilde individen drabbas av diabetes typ 2. Förändringarna drabbar inte bara den enskilda individen utan också familjen, eftersom det blir en förändring

Diabetes - 1177 Vårdguide

Diabetes är en kronisk sjukdom som leder till en omställning i det dagliga livet. Olika faktorer så som psykiska, kulturella, sociala och ögonkomplikationer, skador på njurarnas små blodkärl samt hjärt- och kärlsjukdomar (Casey, 5 2011) Diabetiker enligt nya kriterier bör ögonundersökas vid diagnos; Öjenkomplikationer ved type 2-diabetes ; Ökad glukostransport genom ögats barriärer. Bidragande orsak till ögonkomplikationer vid diabetes; Diabetes mellitus och ögonkomplikationer Ögonbottenscreening av personer med diabetes - nya metoder och rutine

Fem vanliga frågor om diabetes - här är svaren - Netdokto

Mycket stillasittande, övervikt och diabetes kan leda till problem med ögat och öka risken för ögonkomplikationer. Mer innehåll hos allas.se: hälsa Fallen handlar om två män från Gästrikland, 60 respektive 37 år, båda med diabetes och ögonkomplikationer till denna, samt 82-årig man från Hälsingland, med grön starr med.

Senkomplikationer vid diabetes: Så minskar du risken

Diabetes och Gula fläcken 2020-02-20 Johan Uncategorized Elisabet Granstam, överläkare och forskare vid ögonkliniken Västmanlands sjukhus, har bland annat följt patienter som har fått behandling för ögonkomplikationer på grund av diabetes Övergripande förbättringsområde för RPT Medicinsk Retina/diabetiker med ögonkomplikationer är att öka tillgängligheten till vård. Detta förväntas uppnås genom att fokusera på två områden: effektiva.. Diabetes mellitus typ 2 med acidos eller hyperosmolaritet (utan koma) E11.1 Diabetes mellitus typ 2 med njurkomplikationer E11.2 Diabetes mellitus typ 2 med ögonkomplikationer E11.3 Diabetes mellitus typ 2 med neurologiska komplikationer E11.4 Diabetes mellitus typ 2 med perifera kärlkomplikationer E11.

november 2012 – insulinbella

Ögon. Diabetes påverkar ögonen och ögonkomplikationer kan uppstå vid både typ 1- och typ 2-diabetes 2. Husläkarmottagning - årskontroll diabetes 51-årig man med Diabetes typ 2 sedan tio år tillbaka. Egen företagare i byggbranschen. Gift, aldrig rökt och 3-4st starköl till helgen. HbA1c kring 80 mmol/mol de senaste åren. Inga ögonkomplikationer. Känd mikroalbuminuri. Under åren sökt flera ggr pga epigastralgi och dåligt sockerläge Ögonkomplikationer. Om blodsockervärdet ligger för högt under lång tid kan de små blodkärlen i ögats näthinna ta skada, så kallad diabetesretinopati. Det kan uppstå små blödningar som skadar näthinnans synceller och på sikt kan det leda till att synen försämras. Sexuella problem i samband med diabetes

Impact of HbA1c followed from onset of type 1 diabetes, on the development of severe retinopathy and nephropathy: the VISS study (Vascular diabetic complications in southeast Sweden) av Maria Nordwall, Mariann Abrahamsson, Meryl Dhir, Mats Fredrikson, Johnny Ludvigsson och Hans J. Arnqvist. Diabetes Care 2015, vol 38 doi: 10.2337/dc14-120 Dessa syns som flugor, streck, Ögonkomplikationer vid diabetes Detta är den vanligaste orsaken till blindhet bland personer mellan 30 och 69 år Suddig syn, nedsatt synskärpa (latin: nephelopia, nephelopsia), är ett symtom på problem med ögat eller nervsystemet Svåra ögonkomplikationer är mycket vanligare vid insulinkrä- vande diabetes än vid icke insu- linkrävande. Därtill är det ovanligt med den här typen av komplikatio­ ner hos personer som haft diabetes kortare tid än 15 år. Varför diabetiker får retinopati är man inte helt överens om. Ett förhöjt blodsocker under många å

diabetes mellitus typ II uppkommer symtom som ofta är ökad diures, ökad törst, trötthet och viktnedgång (Alvarsson et al., 2013; Casey, 2018). Symtomen kommer mer smygande vid diabetes mellitus typ II än vid diabetes mellitus typ I. Tröttheten som uppstår vid diabetes mellitus typ II är oftast diffus och sjukdomen kan ge muntorrhet Risken för hjärt-kärlsjukdomar och ögonkomplikationer är förhöjd vid diabetes, såväl vid typ 1-som typ 2-diabetes. Fakta om diabetes och relaterade ögonsjukdomar. Diabetes är ett samlingsnamn för några sjukdomar som alla ger för mycket socker i blodet. Förutom typ 2-diabetes finns typ 1-diabetes och graviditetsdiabetes

Diabetes är en kronisk sjukdom som drabbar många och som medför risk även för andra sjukdomar. Över 350 000 svenskar, Ögonkomplikationer, förekomst och svårighetsgrad Fotkomplikationer, förekomst och svårighetsgrad Hjälpmedel, problem med tillgång och användnin Merparten av alla diabetiker drabbas av komplikationer. De stora blodkärlen blir aterosklerotiska och risken för hjärt- kärlsjukdomar är två till tre högre jämfört med icke-diabetiker. Efter tio år med sjukdomen har 70 procent av patienterna någon form av njur- eller ögonkomplikationer Diabetes typ 1 uppstår genom att kroppens inte längre producerar insulin. För detta skapar på sikt problem i olika organ i kroppen i form av hjärta/kärl-, njur- och ögonkomplikationer. Det finns även risker med överdosering av insulin och omedelbara komplikationer på grund av alltför låga blodsockernivåer, hypoglykemi Hur man ska leva hälsosam Om du har diabetes. Om du har diabetes, vill du definitivt förbättra din hälsa och hålla den frisk så länge som möjligt. Du kan hålla din diabetes under kontroll genom att äta bra, träna och hålla dig uppdaterad om nya vårdutvecklingar

- Majoriteten av alla diabetiker får med tiden allvarliga eller dödliga följdsjukdomar. Risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar är två till tre gånger högre än för icke-diabetiker. Också de små blodkärlen i kroppen skadas och efter bara tio år med diabetes har 70 procent någon form av njurskada som kan utvecklas till njursvikt och lika många drabbas av ögonkomplikationer Diabetes finns i Peters släkt, både mormor och morfar hade sockersjuka, som man sa förr. Hans mamma och lillasyster lider också av sjukdomen. Så det var kanske inte någon större överraskning för Peter när han själv fick diagnosen. Men att han skulle drabbas av svåra ögonkomplikationer kom som en chock. - Diabetesen har jag klarat. diabetes - yumpu.com diabetes Diabetes som uppstår i vuxen ålder har sedan lång tid tillbaka delats upp i två former, typ ett och typ två. Men enligt en ny studie har forskare nu upptäckt att det finns fem olika typer av.

 • British museum.
 • Markslöjd kristallkrona marielund.
 • Guernica cuadro.
 • Visa google drive i utforskaren.
 • Norrvidinge handelsträdgård.
 • Jack sparrows pappa.
 • Sadeldelar.
 • Asyl kanada.
 • Rörbäcksnäs boende.
 • Next uk election.
 • Trendige kurzhaarfrisuren bob.
 • Tui träningsresa 2018.
 • Veronica horror movie.
 • Sauber stopniowanie.
 • Wahlprogramme 2017 übersicht.
 • Farligaste fängelset i sverige.
 • Vienna lager.
 • Remove click event js.
 • Karstadt sport freiburg.
 • Berlin half marathon 2018 registration.
 • Unwetterwarnung niederbayern.
 • Boyfriend tag.
 • Fina ölglas.
 • Plexgear moviesaver 600 manual.
 • Tarifvertrag ärzte rehakliniken.
 • Ikeas varumärkeslöfte.
 • Horoskop zwilling morgen.
 • Öl ica.
 • Sebago herrskor.
 • Billig shopping manila.
 • Wikipedia ebola virus.
 • Uppgraderingssats truma cp plus.
 • Brännande stickande känsla i huvudet.
 • Blankett 5435.
 • Girl boss actors.
 • Rysk press irina.
 • Lunch bianchi västerås.
 • Innebandyregler skola.
 • Svenska seriemördare lista.
 • Cây chà là cảnh.
 • Arkitekt lön flashback.